Chữ ký trên các chứng từ, sổ sách, báo cáo
Các chữ ký trên hoá đơn

Các chữ ký trên hoá đơn gồm:

Người mua hàng

Chữ ký của người mua hàng không bắt buột phải luôn luôn có như ngoại lệ bên dưới, có thể xí xó cho ký qua giấy than.

 

Người bán hàng

Chữ ký của người bán hàng không bắt buột phải luôn luôn có như ngoại lệ bên dưới, có thể xí xó cho ký qua giấy than.

 

Thủ trưởng đơn vị:

Chữ ký của thủ trưởng đơn vị phải ký bằng mực tươi trên các liên của hoá đơn (không được ký trên giấy than).

Ghi chú: Nếu thủ trưởng đơn vị đi vắng, không thể ký thì người lập hoá đơn phải đóng dấu tròn treo vào góc trên trái của các liên hoá đơn và vị trí dành cho thủ trưởng đơn vị để trống.

 

Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cùng lúc cho nhiều người tiêu dùng, khi lập hóa đơn người bán hoặc người mua không phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính.

 
Trong trường hợp này người lập hoá đơn có thể ghi chú: “Bán hàng qua điện thoại, qua mạng, …” tại vị trí dành cho người mua hoặc người bán.

 

Tin mới Các Tin Khác