Kế toán - Chứng từ kế toán
Nhóm chứng từ kế toán bắt buộc

Chứng từ bắt buộc là những chứng từ phản ánh các quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc do yêu cầu quản lý chặt chẽ mang tính chất phổ biến rộng rãi. Ví dụ như Hoá đơn GTGT. Đối với loại chứng từ bắt buộc, Nhà nước tiêu chuẩn hoá về quy cách, biểu mẫu, chỉ tiêu phản ánh trong chứng từ, mục đích và phương pháp lập chứng từ. Loại chứng từ bắt buộc được áp dụng thống nhất cho các lĩnh vực kinh tế và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

 

Chứng từ bắt buộc gồm:

 • Phiếu thu
 • Phiếu chi
 • Biên lai thu tiền
 • Hóa đơn GTGT
 • Hóa đơn bán hàng thông thường
 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
 • Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý
 • Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính
 • Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn
   
Tin mới Các Tin Khác