Kế toán - Chứng từ kế toán
Hồ sơ chứng từ tiền lương như thế nào là hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN
Để chi phí lương là hợp lý, hợp lệ, được trừ khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ thủ tục sau:
+ Hợp đồng lao động (hoặc thoả ước lao động tập thể)
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương (hoặc chi thanh toán qua ngân hàng)
Tin mới Các Tin Khác