Thủ tục BHXH
Hướng dẫn kê khai mẫu D02-TS: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội đã thay thế mẫu 3a-TBH cũ thành D02-TS mới áp dụng từ ngày 01/01/2012.

Mẫu D02-TS mới lần này có bố cục khác chút mẫu 3a-TBH, tuy nhiên về mặt ý nghĩa thì không khác lắm. Có thể so sánh như sau (xem như mọi người đã thông mẫu 3a-TBH cũ):

Mẫu 3a-TBH

I. Lao động tăng
II. Lao động giảm
III. Thay đổi lương, chức danh công việc
IV. Bổ sung BHYT
V. Bổ sung BHTN

Mẫu D02-TS mới (03 bản)

I. Tăng
1.1 Lao động

Kê khai lao động tăng vào đây

1.2 Mức đóng

Tương đương với mục III trong mẫu cũ nhưng mở rộng ra, kê khai những thay đổi làm tăng mức đóng như tăng lương, thay đổi chức danh, tăng phụ cấp, .... cho một người nào đó.

1.3 Bảo hiểm y tế

Tương đương với mục IV trong mẫu cũ, chỉ kê khai những thay đổi làm tăng BHYT. Thí dụ: Nghỉ làm không trả thẻ, nghỉ thai sản, ...

1.4 Bảo hiểm thất nghiệp

Chính là mục V trong mẫu cũ (chỉ ghi phát sinh tăng)

 

II. Giảm: Ngược lại với phần tăng (ghi các phát sinh giảm tương ứng với từng chỉ tiêu nếu có như lao động nghỉ việc, nghỉ thai sản, giảm mức đóng, cắt BHYT, cắt BHTN, ...)

2.1 Lao động

2.2 Mức đóng

2.3 Bảo hiểm y tế

2.4 Bảo hiểm thất nghiệp

 

Ghi chú khác:

-      Nếu lao động tăng thì tiền lương ghi ở cột mức mới. Ngược lại, lao động giảm thì tiền lương ghi ở cột mức cũ

-      Trường hợp thai sản: Khi người lao động bắt đầu nghỉ sinh thì khai giảm ở tháng bắt đầu nghỉ, cột ghi chú ghi là giảm do nghỉ thai sản. Còn khi nào bắt đầu đi làm lại từ tháng nào thì làm điều chỉnh tăng lao động từ tháng đó, cột ghi chú là tăng sau nghỉ thai sản

Nguyên bộ hồ sơ theo mẫu D02-TS

Tin mới Các Tin Khác