Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn áp dụng từ 01/01/2011
1 2