Trình tự luân chuyển & kiểm tra chứng từ kế toán
  • Quy trình chung
    Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và ...
    Xem chi tiết
  • Kế toán thanh toán
    Quy trình thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
    Xem chi tiết