Các chuyên đề kế toán khác
Có bắt buộc phải chia lợi nhuận sau thuế TNDN ?

Việc phân chia lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông (công ty cổ phần) hay các thành viên (công ty TNHH) không có văn bản nào bắt buộc là có lợi nhuận sau thuế thì sẽ phải chia lợi tức hay cổ tức cho các thành viên hay cổ đông. Nếu có phân chia lợi nhuận cho các thành viên hay cổ đông thì phải đáp ứng một số điều kiện theo luật doanh nghiêp:

 

Đối với Công ty TNHH: Điều 61. Điều kiện để chia lợi nhuận

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đồng thời vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.


Đối với Công ty cổ phân: Điều 93. Trả cổ tức

Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Tin mới Các Tin Khác