Các chuẩn mực kế toán Việt Nam
  • Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho
    Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; Ghi giảm giá trị hàng tồn kho ...
    Xem chi tiết
  • Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung
    Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm ...
    Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6